วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  สืบค้นข้อมูลห้องสมุด

Loading..
รหัสสมาชิก :
คุณสามารถใช้อีเมล์ของคุณเป็นรหัสสมาชิกได้
รหัสผ่าน :
กลับ ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อวารสารต่างประเทศ
1.MCN : The American Journal of Maternal/Child Nursing 6ฉบับ/ปี
2. Archives of Psychiatric Nursing 6ฉบับ/ปี
3. Journal of Pediatric Nursing 6 ฉบับ/ปี
4. Medsurg Nursing 6 ฉบับ/ปี
5.Joumal of community Health Nursing ๔ฉบับ/ปี

รายชื่อ วารสารการพยาบาล
1.วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต    2.วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ   3.วารสารการพยาบาลและการศึกษา
4.วารสารปฏิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5.วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 6.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
7.วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ม.ขอนแก่น 8.วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 9.วารสารราชาวดีสาร วิทยาลัยบรมราชชนนี สุรินทร์
10.วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 11.วารสารสภาการพยาบาล 12.วารสารพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 13.วารพยาบาลสาร ม.เชียงใหม่

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved. facebook : ULibM-Colib-Cloud